قالب وردپرس
اگر جالب است می توانید به دوستانتان نشان دهید
شهریور ۳, ۱۳۹۵
دشواری کوچ بودن

در مسیر رشد

دغدغه های یک کوچ که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها در مسیر زندگی، صبر ابزاری بوده که بسیار کاربرد داشته برام. مخصوصا در تجربه های تازه و کوچینگ یک تجربه ی تازه بوده و هست برام.  چه بسیار سوالاتی که در این مسیر تازه – برام پیش آمده […]
مرداد ۱۰, ۱۳۹۵
آنتوان دوسنت اگزو پری

سرزمین آدمیان

آنان که از پیشرفت فن و تخصص در هراس اند، به گمانم وسیله را با مقصود اشتباه گرفته اند. کسی که فقط با امید دستیابی به خواسته های مادی در نبرد است در حقیقت هیچ چیز که ارزش زندگی را داشته باشد بدست نخواهد آورد. اما ماشین یک مقصود نیست، […]