قالب وردپرس
اگر جالب است می توانید به دوستانتان نشان دهید
مهر ۳, ۱۳۹۵
روز تولد من

ترانه پاییز

پاییز چه زیباست    مهتاب زده تاج سر کاج    پاشویه پر از برگ خزان دیده ی زرد است  بر زیر لب هره کشیدند خدایان یک سایه ی باریک       هشتی شده تاریک        رنگ از رخ مهتاب پریده      بر گونه ی ماه ابر اگر […]