قالب وردپرس
اگر جالب است می توانید به دوستانتان نشان دهید
شهریور ۱۹, ۱۳۹۵
زیستن به تمامی

به تمامی زیستن

کجاست سمت حیات؟ من از کدام طرف می رسم به یک هد هد؟ مرگ رویدادی خنثی است که ما یاد گرفته ایم رنگ ترس بر آن بزنیم. انسان بیش از آنکه از مرگ بهراسد از انزوای محضی که مرگ را همراهی می کند، می ترسد. ما می کوشیم زندگی را […]