قالب وردپرس
اگر جالب است می توانید به دوستانتان نشان دهید
مرداد ۱۰, ۱۳۹۵
آنتوان دوسنت اگزو پری

سرزمین آدمیان

آنان که از پیشرفت فن و تخصص در هراس اند، به گمانم وسیله را با مقصود اشتباه گرفته اند. کسی که فقط با امید دستیابی به خواسته های مادی در نبرد است در حقیقت هیچ چیز که ارزش زندگی را داشته باشد بدست نخواهد آورد. اما ماشین یک مقصود نیست، […]